Spiritual Vision

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Magi og teurgi
Ritualer som språk

Et system for å kommunisere med alle former for liv

Menneskeheten har alltid søkt å kommunisere med subtile og guddommelige krefter. Enten det dreier seg om de klassiske panteoners mytologi eller litterære beskrivelser av naturåndenes riker, er dette alt sammen uttrykk for vårt ønske om å relatere til disse vesnene og til høyere intelligenser. I Damanhur kaller vi dialogen med disse kreftene “magisk”. Med begrepet “magi” mener vi ikke at vi gjør overnaturlige ting eller undergraver naturens lover, men snarere at vi vet hvordan vi kan bringe oss selv i harmoni med de universelle lovene for liv i alle dets former. Meditasjonsskolen defineres som en innvielsesskole fordi den tilbyr en rituell praksis for kontakten med positive krefter, utpekt som våre allierte på veien til å gjenoppvekke den guddommelige gnisten i oss alle.
Ritualer utgjør et språk som gjøres solid over tid ved den vedvarende gjentakelsen av gester, tanker og ord, og forsterkes ved bruk av viljen, og det har en innvirkning på den fysiske og den finstofflige verdenen. I Damanhurs spirituelle filosofi betyr det å be å intensivere en tanke i den hensikt å skape et resultat. Når vi relaterer til den guddommelige sfæren bruker vi begreper som oppmerksomhet og bevisshet snarere enn “påkallelse” og “nåde”.
I Damanhuriansk spiritualitet blir alt gjenstand for refleksjon og studium, inkludert kontakten med hele det åndelige økosystemet. Ingenting er basert på dogmatisk sikkerhet, men snarere på en tilnærming gjennom konstant utprøvning og på resultatene av egen erfaring. Ritualer, meditasjon og alkymi er ganske enkelt måter å utforske livets mysterier på, for at vi bedre skal kunne forstå vår rolle i universet og vokse hver dag, alt mens vi utvider rekkevidden for vår persepsjon og sensitivitet.

Åndelig økosystem

Guddommelig energi fordelt på tusener av former

Området for eksistensen omfatter i damanhuriansk filosofi flere universer. Det vi lever i, kjennetegnes ved ulike former for liv og materie, og ved disse formenes samhandling med tiden, som ikke strømmer på noen lineær måte fra fortiden til nåtiden og fremtiden, men snarere innenfor en kompleks geografi med tider og parallelle universer samtidig tilstede, slik også kvantefysikken har som en teori.
Den underliggende hypotesen er at livet i dette universet, i alle dets manifestasjoner, har sin opprinnelse i en enkelt guddommelig matrise. Denne kraften er større enn universet selv, så for å tre inn i verdenen av former, måtte den fragmenteres og bli til mange mindre krefter. Noen av disse har fysisk form, andre ikke. I Damanhur blir denne kraften kalt Menneskelig Ur-Gud,og alle manifestasjoner av dens essens på fin-legemlige eller ikke-materielle nivåer, er det som vanligvis kalles det åndelige økosystemet.
Gjennom årtusenene har menneskeheten følt tilstedeværelsen av mange forskjellige krefter rundt seg, og vi har oppfattet disse kreftenes storhet. Det er slik panteonene har oppstått; guder fra alle mytologier sett som kollektiv, inkludert de store samtidsreligionene. Mindre fragmenter av denne ur-opprinnelsen er naturåndene, som finnes i mange kultureres legender og tradisjoner, og bebor skoger, kilder og glenner.
Også planter og dyr er manifestasjoner av den samme guddommelige naturen. Noen vesener, inkludert menneskene, er “bro-former”, istand til å bygge bro mellom det materielle og det åndelige nivået. Bro-formene bærer fragmenter av en guddommelig gnist; hvis den blir gjenoppvekket har den guddommelige gnisten kraft til å gjenforene uilke nivåer for eksistensen.
Forholdet mellom mennesker og guder blir sett som en allianse snarere enn en underkastelse, ettersom den samme guddommlige naturen gjennomsyrer begge. Damanhuriansk filosofi stadfester at menneskehetens utvikling henger sammen med utviklingen av dens guder (og vice versa), akkurat som den er knyttet til plante- og dyreartes liv, og hele planeten. Det finnes ingen atskillelse i begrepet for spirituell utvikling i Damanhur, snarere en dyp forening med de ulike aspektene av eksistensen, i respekt for forskjellene som kjennetegner enhver.
I Damanhur blir den høyeste visjonen for forholdet mellom det menneskelige og det guddommelige representert ved Triaden. I Triaden er guddommene til alle jordens folk som ofte har vært atskilt og i konflikt med hverandre, forenet i fullstendig harmoni. De som har lignende myter og egenskaper er blitt forbundet med hverandre for å styrke en ny global allianse mellom menneskeheten og det guddommelige, i stand til å gjenoppvekke bevissthet og en følelse av forening - snarere enn separasjon - i hele menneskeheten.

Orakel

Fullmånens forutsigelser

Ved hver fullmåne er Det åpne tempelet i Damjl åsted for Orakelritualet. Det er allment kjent at i tiden rundt fullmåne høynes personlige mediumistiske evner, som gjør det mulig å motta intuitive beskjeder, ideer og svar. Disse kan hentes fra de «guddommelige kreftene» som er åpne for å kommunisere med oss ved fullmåne. Det finnes betingelser som gjør hver enkelt av oss særlig mottakelig for beskjeder og indikasjoner fra det åndelige økosystemet. De som overværer Orakelritualet kan gjøre det ikke bare som tilskuere, men også for å benytte den åpningen av synkronitet som fullmånen bringer med seg. Orakelet i Damanhur er spesielt fordi det er forbundet med fortidens orakler og spådomstradisjoner – som i sin tur har vært gjenstand for omfattende forskning av den gruppen som gjennomfører og er involvert i kontakten med dem – med det målet å skape en bro mellom vår materielle sfære og de ulike konsekvensene av mulige fremtider. Orakelet er en slags antenne mellom vår dimensjon og mer utvidede og tilsynelatende fjerne virkeligheter. Dette innebærer å se inn i tiden på en måte som gjør det mulig å motta tegn og instruksjon for utfoldelsen av ens utviklingsvei, så vel som råd ved personlige og kollektive valg. Fra en månefase til en annen er det mulig å formulere et spørsmål til Orakelkreftene, levere det til «Pythias», som er navnet på den gruppen som vil kanalisere et svar, særlig rettet mot personen som har bedt om det. De vil levere svaret, skrevet på et blad, ved den påfølgende feiringen av Orakelritualet. Den rituelle feiringen av Orakelet finner sted med en allment tilgjengelig fase, ute i friluft, med deltakelse fra mange damanhurianere og gjester som ønsker å delta, akkompagnert av musikernes trommende rytmer og bevegelser av hellig dans.

Alkymi

En tradisjonell vei mot egen transformasjon

Mange rituelle språk kan tas i bruk for å kommunisere med kreftene i naturen. Alkymi er en slik teknikk og Damanhurs grunnlegger, Falco Tarassaco, introduserte en original visjon for den, knyttet til “levende krefter” og “slukkede krefter”. Levende krefter er de som henger sammen med folks emosjoner og erfaringer, mens slukkede krefter er de som er knyttet til naturelementene. Vi bruker aldri froskehaler eller flaggermusvinger, og ikke bare fordi de er vanskelige å finne, men også fordi - selv i et fortryllet land som Damanhur - er virkeligheten én ting og fantasien en annen …
Begrepet alkymi innebærer i Damanhur både transformasjon av individet og forvandling av materien, gjennom den bevisste og kyndige blandingen av ulike kjemiske, naturlige og erfarings-elementer. Damanhuriansk alkymi virker gjennom et individs emosjoner, minner og tanker ved hjelp av kontinuerlig trening og eksperimentering. Målet er alltid å skape betingelser for personlig vekst. I Damanhur bruker vi særlig ladede instrumenter, steinsirkler og samlinger av rene elementer (luft, vann, jord, ild) for å arbeide i kontakt med naturlige entiteter og tid, som i den damanhurianske oppfatningen ikke beveger seg lineært fra fortid til nåtid til fremtid, men snarere gjennom en kompleks geografi som impliserer ulike tiders og parallelle universers samtidighet.
Alkymi praktiseres både individuelt og kollektivt ettersom den damanhurianske tradisjonen inviterer til å sammenligne og dele research´en i grupper for å hjelpe den enkelte til å utvide sitt eget syn. Falco Tarassaco gjorde alltid sin kunnskap tilgjengelig for hvem som helst som var villig til å utforske disse emnene mer i dybden. Den forskningen som han ledet, også innen alkymi, kan man få tilgang til gjennom skoler og kurs på Damanhur universitet.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks