Spiritual Vision

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Spirituell fysikk
Undersøke virkeligheten

Observere mekanismene som styrer liv, universet og vår oppfatning

Spirituell fysikk betrakter mekanismene som regulerer liv, hendelser og alle de elementene som bidrar til eksistensen av universet, gjennom den linsen som en mystisk visjon og personlig undersøkelse utgjør. Metoden for å utforske slike prinsipper og lover er å oppøve egne sanser og egenskaper; enhver forsker undersøker og eksperimenterer, implementerer og korrigerer, for å åpne nye grenser i sin forståelse av den virkeligheten vi er del av.
Spirituell fysikk oppstår gjennom en dialektisk prosess i Damanhur. Språket for den er dynamisk og hele tiden under utvikling. Hyppige møter blir holdt der damanhurianere diskuterer og oppdaterer hverandre på aktuelle hypoteser og funn. Noen ganger oppstår flere retninger som tolker de samme prinsippene fra ulike ståsteder, og diskusjoner om disse forskjellige perspektivene vil så avstedkomme ytterligere innsikter.
Noen av hovedtemaene er kosmologi, fysikk for tid-rom, materiens struktur og lovene som opprettholder universet. Fra Spirituell fysikk-studiene kommer den teknologien som blir brukt for å handle på synkronisitet, på tid og rom, for å forsterke og utvide vår persepsjon og følsomhet, og for å opprettholde en frisk kropp.
Spirituell fysikk tar “hele bildet” med i betraktningen. Den tar hensyn til filosofiske implikasjoner, det åndelige økosystemet, og den enkelte i hans eller hennes fysiske, energetiske og åndelige kompleksitet.

Univers av former

Vårt univers kjennetegnes ved form og tid

Spirituell fysikk fremsetter tesen om at området for eksistensen er gjennomsyret av Ur-lover. Disse lovene møter hverandre i stadige variasjoner av gjensidig flyt og gir opphav til ulike nivåer for eksistensen, kalt “universer”. Hvert univers blir også kalt et “felt av lover”.
Innenfor disse universene er ikke Ur-lovene lenger aktive, men avledninger av dem er det. Disse avledningene kalles Deriverte lover, og åtte av dem møtes i en balansert likevekt i vårt univers - også kalt “universet av former”. Disse åtte Deriverte lovene er:
* Synkronisitet
* Ene-atom
* Guddom
* Geometrisk essens
* Tidsmatrise
* Fall av hendelser
* Kaos
* Kompleksitets-pil
Tid oppstår av samhandlingen mellom disse grunnleggende kreftene. Universet av former kjennetegnes ved mangfoldet av former, av forskjellene mellom dem, avstanden mellom en form og en annen, og samhandlingen mellom formene og tiden.
I vårt univers blir verdener hvor det finnes liv, bundet sammen av et system for flyt av tanke, informasjon og energi; Synkronlinjene, som var gjenstand for grunnleggeren av Damanhurs, Falco Tarassaco´s research helt fra begynnelsen av. Synkonlinjene på jorden danner et nettverk av atten hovedlinjer og utallige mindre linjer. Damanhur og Menneskehetens templer er blitt bygget i henhold til kryssingen mellom fire Synkronlinjer.

Tiden som en beholder

Tiden er et eget rike med mange avgreininger

Spirituell fysikk ser tiden fra to hovedståsteder: som en sekvens av hendelser forbundet med hverandre gjennom årsak og virkning, og som et “territorium” hvor alle hendelser er tilstede samtidig, uten noen årsaks- og virkningssammenheng.
I det første tilfellet gir det mening å tenke i fortid, nåtid og fremtid som vi vanligvis gjør, i henhold til lineær logikk. I det andre tilfellet finnes det et “evig nå” hvor uendelige sekvenser av mulige hendelser kan utfolde seg. Begge antakelsene fører til en serie viktige resonnementer, og utarbeidelse av komplekse teorier om tid såvel som utforskning av tid-rom-veven.
Uansett er tid ikke noe som ganske enkelt passerer; den er snarere et element som har særskilte egenskaper i henhold til parametrene vekt, tetthet og temperatur. Takket være disse egenskapene er tid en “beholder for hendelser” som i kombinasjon med rom, gjør utfoldelsen av hendelser mulig.
I Spirituell fysikk blir tid betraktet som et naturrike. Ved siden av dyre-, plante- og mineral-rike, finnes det et tidsrike som er et intelligent økosystem i samhandling med rom-riket i henhold til særlige lover. I tidsriket utvikles det parallelle tidsgreiner; områder der tiden flyter på ulike måter. Det er mulig å kjenne og arbeide i tidsriket takket være teknologien kalt “tidsfrø”. Ved å “dyrke” disse er det mulig å målrette flyten av hendelser, starte nye sekvenser og endre virkningen av fortiden på nåtiden. Det er til og med mulig å tenke seg en teori om tidsreiser, en utfordring som alltid har opptatt damanhurianske forskere.

Sjelestrukturen

Vi er komplekse vesener som lever på ulike plan

I henhold til Spirituell fysikk lever menneskene på ulike plan: fysisk, energetisk og åndelig. Nær den fysiske kroppen finnes det en kompleks fysiologi med energilegemer, den vitale auraen, mikrolinjesystemet, chakra´ene (som i Damanhur kalles “adonajba”) og mange andre systemer som det er viktig å være klar over.
Selv sjelestrukturen vår utgjør en kompleks virkelighet. Mange personligheter lever side om side inni oss, som alle uttrykker seg med ulike egenskaper, synspunkter, behov, interesser og idiosynkrasier, akkurat som virkelige individer. De utgjør et slags indre mikro-samfunn som trenger å finne frem til enighet og harmoni mellom sine ulike deler, slik at vi kan leve med ro og balanse! Alle mennesker har også en guddommelig gnist, en avledning av den åndelige naturen som er felles for alle former for liv i universet. Denne gjør mennesket til et bro-vesen istand til å bringe den materielle sfæren nærmere den åndelige. Det å bli bevisst sin egen guddommelig gnist innebærer å gå en utviklingsvei.
Ved døden, når de fysiske og energetiske legemene oppløses, fortsetter sjelestrukturen og når Den andre siden, en dimensjon med fravær av tid hvor de ulike personlighetene oppholder seg i påvente av en ny mulighet for å inkarnere. “Opplysthet” og “Metamorfose” er mål for menneskene på vår vei mot gjenoppvåkning og bevissthet om vår egen rolle i universet.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks