Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Damanhurs Grunnlov

Felles tradisjon, kultur, historie og etikk

Damanhur er en filosofisk skole basert på læren etter Falco Tarassaco, Oberto Airaudi (1950-2013). De funksjonene han i sin tid hadde som åndelig veileder og garantist for kontinuiteten i Damanhurs sosiale og åndelige prosjekt, er nå overført til Saggi (De vise), valgt blant medlemmene av Medit-Aksjon.

Medit-Aksjon er den åndelige innvielses- og kunnskapsveien som ligger til grunn for Damanhurs filosofi.

Damanhurs formål er utviklingen av prosjektet Vajne, som er rettet mot gjenoppvekkingen av bevisstheten om Menneskets guddommelige natur, gjennom: erobring av åndelig frihet; bevisst samhandling med de kreftene i vårt åndelige økosystem som støtter menneskehetens utvikling; valget og opprettholdelsen av et magisk livssyn; dannelsen av en livsmodell basert på solidaritet og etiske prinsipper.

Damanhur deler sin erfaring med verden for å være en inspirasjonkilde også til andre samfunnsmodeller som er originale, kulturelt særpregede, ulike og uavhengige av hverandre.

Gjennom sin tradisjon, kultur, historie og etikk har Damanhur gitt opphav til et nytt spirituelt folk (Popolo). Popolo er et levende reservoar av energier og talenter som ideelt og energetisk forener individer bosatt på ulike steder på jorden, som alle gjenkjenner seg som tilhørende prosjektet Vajne.

I Damanhur er det å bo i Fellesskap den ideelle modellen for samfunn og samliv, basert på prinsipper for solidaritet og deling. Gjennom livet i fellesskap søker Damanhur dannelsen av lykkelige individer, hvis relasjoner styres av kunnskap og bevissthet. Helt avgjørende er respekten for enhver form for liv - det være seg fysisk eller finstofflig - slik at planeten vår kan gjøres til et habitat hvor alle vesener finner rom for sin evolusjon.

Grunnloven er det grunnleggende dokumentet for regulering av det sosiale organet som utgjøres av Damanhurs innbyggere. Andre organer i Damanhur er: Medit-Aksjon, den damanhurianske innvielsesveien; Livets lek, som representerer eksperimentering og endring, og Tecnarcato, som støtter en vei til personlig transformasjon for de innbyggerne som er medlemmer.

Alle innbyggere forplikter seg til å respektere normene i dette dokumentet og å anvende de beskrevne prinsippene i livene sine.

 

Prinsipper for etisk opptreden

1. Damanhurs innbyggere er de som realiserer Damanhur og garanterer for dets utvikling i overensstemmelse med dets ideelle formål. Innbyggerne er brødre og søstre, hvis gjensidige relasjoner baserer seg på tillit, klarhet og oppriktighet. Grunnleggende livsverdier er kjærlighet, uselvisk og bevisst handling, å tenke godt om andre, vennlighet, solidaritet og humor. Alle innbyggere forventes å vise renhet, modenhet i valg og evne til selvkontroll.

2. Damanhurs innbyggere legger et åndelig og magisk livssyn til grunn for sin opptreden, og lar dette prege valg og handlinger, både individuelle og kollektive. De lever forbindelsen til seg selv, til andre levende vesener og til jorden med bevissthet og empati. Enhver damanhurianer anvender prinsipper om deltakelse og åpenhet, og deler sine livserfaringer med de andre innbyggerne.

3. Damanhurs innbyggere er klar over at deres individuelle og kollektive tanker og handlinger påvirker andres oppførsel og reflekteres i verden gjennom Synkronlinjene. Av den grunn er de spirituelt og sosialt ansvarlige.

Alle innbyggere omfavner livet med et positivt og optimistisk tankesett, de forplikter seg til å heve kvaliteten på sine mellommenneskelige relasjoner, og til alltid å tilby andre en ny mulighet for å uttrykke seg på sitt beste.

4. Alle innbyggere identifiserer og utvikler et prosjekt for personlig vekst i den hensikt å verdsette talentene sine, søke åndelig frihet og støtte andre på deres utviklingsvei.

Damanhurs innbyggere er alltid innstilt på å sette talentene sine i synergi med andres, vel vitende at det å integrere dem i en gruppe vil gi mulighet for resultater som overgår det medlemmene kan oppnå hver for seg.

5. Arbeid har åndelig verdi og forstås som en gave fra en selv til andre. Enhver oppgave er verdifull og like verdig som alle andre.

Damanhur fremmer forskning, tilgodeser og oppmuntrer til eksperimentering og innovasjon på alle områder for kunnskap. Alle innbyggere utvider sin egen kultur og kunnskap om verden, og de fordyper sin kompetanse innen studier, kunst, arbeid og foretrukne aktiviteter.

6. Åndelighet og økologi preger forholdet til miljøet, til naturen og til de finstofflige kreftene som bor i den. Damanhurs innbyggere forplikter seg til å respektere og bevare ressurser, og til å unngå alle former for forurensning og sløsing så mye som mulig.

Innbyggerne har orden og renslighet som en leveregel.

7. Damanhurs innbyggere skaper de best mulige åndelige og sosiale betingelsene for å understøtte enhver livsfase, fra fødsel til død, med bevissthet og kjærlighet. Damanhurianere utdanner barna sine til å bli uavhengige og frie individer, og gir dem de verktøy som er nødvendige for å uttrykke og utvikle sine individuelle egenskaper.

8. Damanhurs innbyggere er klar over at kroppen er et tempel, og at helse er en personlig og kollektiv arv; de tar vare på seg selv og fører en sunn livsstil, har et balansert kosthold og gir forrang til naturlige behandlingsformer. Damanhurianere røyker ikke, vel vitende at åndedrettet transporterer vital og åndelig energi, og som et element av kollektiv selvdisiplin. De bruker ikke narkotika, misbruker ikke alkohol eller medisiner, og søker aktivt å være frie fra alle former for avhengighet.

9. En innbygger av Damanhur sørger selv for sitt personlige livsopphold og støtter Damanhurs prosjekter med egne ressurser og eget arbeid, i henhold til den enkeltes muligheter og i samsvar med dennes valgte form for innbyggerskap.

Sosial orden

10. Innbyggerskap innvilges i henhold til føderale lover. En innbygger av Damanhur deler og respekterer de prinsippene som er uttrykt i denne grunnloven. Hvis en person ønsker å frasi seg innbyggerskapet, vil Damanhurs regjering samarbeide med den det gjelder, for at dette skal skje på en harmonisk og rettferdig måte for begge parter.

11. I Damanhur representerer livet i fellesskap den mest effektive veien til individuell, kollektiv og menneskelig utvikling.

Fellesskapene i Damanhur er organisert gjennom Føderasjonen og søker selvforsynthet gjennom autonomi, og gjennom utvikling, integrering og verdsettelse av mangfold. Medlemskap i Føderasjonen finner sted på bakgrunn av den enkelte innbyggers valg og i samforstand med de organene som dette impliserer. I de damanhurianske fellesskapene antar samlivet forskjellige former, i tråd med den autonomien som Føderasjonen forutsetter.

12. Fellesskapene er enheter sammensatt av innbyggere, og har sine egne territoriale, kulturelle, kunstneriske og sosiale særpreg, i samsvar med bestemmelsene i de føderale lovene. Hvert fellesskap velger, i henhold til sitt interne regelverk, et organ med lederfunksjoner og kompetanse til å gjøre de valg og gi de forskrifter som angår fellesskapet selv. Innbyggertallet i de enkelte fellesskap kan ikke overstige 200-220 individer. Hvert fellesskap kan opprette de organer og utstede de regler det anser som nødvendige for egen drift. Fellesskapene har ledelsesmessig og økonomisk autonomi i forholdet til føderasjonen, i samsvar med de føderale lovene. Hvis en gruppe innbyggere ønsker å bli anerkjent som et damanhuriansk fellesskap, sender den søknad om dette til den føderale regjeringen og signerer den sosio-økonomiske pakten som beskriver utviklingsveien og betingelsene som er nødvendige for å oppnå en slik godkjennelse.

13. Barn av damanhurianske innbyggere anses som en integrert del av innbyggerskapet. Alle innbyggere i damanhurianske fellesskap bidrar til oppdragelsen av barna, til deres livsopphold, og i omsorgen for dem, og de følger felles pedagogiske retningslinjer.

14. Den føderale regjeringen velges periodisk av medlemmene i Medit-Aksjon i henhold til dennes internt fastsatte regler. Regjeringen effektuerer avgjørelser og utsteder lover som angår hele Føderasjonen.

Regjeringen involverer innbyggerne i utarbeidelsen av strategiske retningslinjer for utviklingen av Føderasjonen. Regjeringsvedtak er bindende for ethvert individ og enhver gruppe eller organ i Føderasjonen.

15. Damanhur utvikler seg gjennom former for felles og individuelt eierskap. Eiendommer som er av felles interesse, tilhører foretak som er opprettet for dette formålet av fellesskapene selv, eller av føderasjonen. Damanhur oppmuntrer kollektive og individuelle modeller for økonomisk utvikling basert på bærekraft og solidaritet.

16. Andre fellesskap eller grupper kan knytte seg til Føderasjonen av fellesskap dersom de er fundert på prinsipper og mål forenlige med de som er angitt i dette dokumentet.

Føderasjonen kan delta i konføderasjoner eller allianser med samfunn eller grupper som er fundert på prinsipper og mål forenlige med de som er angitt i dette dokumentet.

I begge tilfeller skal den føderale regjeringen bestemme vilkårene for tilknytning.

17. Kontrollfunksjonen for overholdelse av regelverket utøves av Justiskollegiet. Enhver innbygger og ethvert organ er forpliktet til å respektere dettes avgjørelser. Justiskollegiet hegner om prinsippene for damanhuriansk etikk.

Justiskollegiet kan suspendere og annullere ulovlige vedtak som er utstedt av andre organer. Kollegiet følger med på den sosiale utviklingen og ser til at tolkningen av konstitusjonelle og føderale lover er enhetlig og at fellesskapsreglene er i samsvar med de føderale og konstitusjonelle normene.

Vedtak av særlig føderal og felles interesse, fattet på et hvilket som helst område av de damanhurianske organene, blir deponert hos Justiskollegiet.

Eventuelle tvister mellom innbyggerne, og mellom disse og Damanhur og dets organer, er underlagt jurisdiksjonen til Justiskollegiet, som vil dømme upartisk, uten prosessuelle formaliteter, og hvis dom er endelig.

Justiskollegiet blir valgt jevnlig av medlemmene i Medit-Aksjon, i henhold til dennes internt fastsatte regler.

18. Normene for utøvelse av dette dokumentet kan ikke inneholde bestemmelser som er i strid med det. Reguleringen av forhold som angår alle innbyggere skjer gjennom lover.

Revisjonen av reglene i dette dokumentet er godkjent av medlemmene i Medit-Aksjon, i henhold til de reglene som er fastsatt i dette dokumentet. I alle tilfeller der det oppstår tvil om tolkningen av gjeldende regelverk, skal løsningen defineres av Justiskollegiet i samråd med De vise.

Damanhur, 11. juni 2019

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks