Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Damanhurs Grunnlov

Felles tradisjon, kultur, historie og etikk

Damanhur er basert på mangfold, endring og handling, som kan anvendes på alle områder i samfunnet. Den sosiale strukturen og det politiske systemet er blitt endret mange ganger opp gjennom årene, fra de første samfunnene til dagens Føderasjon av kollektiver. Den damanhurianske beslutningsmodellen er blitt utviklet til et effektivt, demokratisk system med tillitsvalgte og folkevalgte organer basert på at alle borgere deltar i den offentlige debatten. Endringer i regler og forskrifter blir ratifisert i samsvar med Grunnloven, som er blitt oppdatert flere ganger, den gjeldende versjonen er fra 2007.
Vi deler her vår grunnlov med deg og inviterer deg til å bruke den som inspirasjon til å lage en modell som fungerer for livet i ditt samfunn.

Damanhurs Grunnlov

Damanhur er en filosofisk skole/retning, grunnlagt av Oberto Airaudi og inspirert av hans lære. Skolens struktur har som hovedpillarer fire institusjoner: Meditasjon - tradisjon og rituell kunnskap; Game of Life (Livets lek) - eksperimentering og dynamikk; 'Tecnarcato' - kontinuerlig indre transformasjon; og Det sosiale: sosial realisering av filosofien.
Damanhurs mål er: frihet og gjenoppvekking av Mennesket som et guddommelig, åndelig og materielt prinsipp; opprettelsen av en bærekraftig livsmodell basert på etiske prinsipper for et godt liv i fellesskap og kjærlighet; harmonisk integrering av og samarbeid med alle de krefter som er knyttet til utviklingen av menneskeheten.
Grunnloven er Damanhurs grunnleggende Charter, som regulerer Det sosiale og er blitt utformet av Damanhurs borgere i fellesskap. Innbyggerne i Damanhur vier livene sine til den praktiske anvendelsen av de prinsippene og målene som er angitt i Grunnloven, og forplikter seg til å respektere og anvende alle dens normer. Det å bli innbygger kan ta ulike former, alt etter den enkeltes valg og engasjement. Kollektivene representerer en ideell form for forening og fellesskap. De er inspirert av prinsippene om solidaritet og deling. Samlet er kollektivene organisert i en føderasjon. Miljøer og grupper som tilhører andre filosofiske skoler og retninger kan også slutte seg til Føderasjonen, så lenge de inspireres av de samme målene.
Fra etableringen av en felles tradisjon, kultur, historie og etikk, oppstår Il Popolo.


1. Innbyggerne er brødre og søstre som hjelper hverandre, i tillit, respekt, klarhet, aksept, solidaritet og kontinuerlig indre transformasjon. Alle forplikter seg til alltid å gi de andre muligheten til å nå høyere.

2. Alle innbyggere forplikter seg til å spre positive og harmoniske tanker og rette alle tanker og handlinger mot åndelig vekst, for slik å sette idealene foran personlig egeninteresse. Enhver er sosialt og åndelig ansvarlig for alle sine handlinger, ettersom alle er klar over at enhver handling multipliseres og reflekteres over hele verden gjennom Synkronlinjene.

3. Gjennom livet i felleskap har Damanhur som siktemål å utvikle personer hvis gjensidige relasjoner er preget av Kunnskap og Bevissthet. Grunnleggende leveregler er sunn fornuft, å tenke godt om andre, vennlighet, humoristisk sans, optimisme, samt å støtte og fremelske mangfold. Alle innbyggerne forventes å kunne utvise selvbeherskelse, renhet i tanker og handling, og gjøre modne valg. De innbyggerne som ønsker å inngå i et anerkjent kjærlighetsforhold, kunngjør dette offentlig overfor sine medborgere.

4. Arbeide har åndelig verdi og blir forstått som en gave fra en selv til andre. Derigjennom tar alle del i folkets åndelige og materielle aktiviteter. Hver innbygger gir en del av tiden sin til aktiviteter av felles interesse, spesielt i sosiale frivillighets­aktiviteter og Terrazzatura (dugnadsarbeid innenfor Damanhur). Alle oppgaver er verdifulle og bærer samme verdighet.

5. Damanhur støtter forskning og fremmer og oppfordrer til eksperimentering og fornyelse på alle kunnskapsfelt, så lenge dette gis et harmonisk uttrykk. Innbyggerne forbedrer sin utdannelse, og utvider og fordyper sin kunnskap innen forskning, kunst, arbeid og fritidsaktiviteter.
6. Åndelighet, forskning og økologi preger måten å relatere til miljøet på, også gjennom bruk av hensiktsmessig teknologi. Alle innbyggerne lever i samkvem med naturen og de subtile kreftene som bebor den. Alle er forpliktet til å respektere og bevare ressurser, og i størst mulig grad unngå former for forurensning og sløsing. Innbyggerne setter ut i praksis leveregler som er egnet for en harmonisk fysisk, mental og åndelig utvikling; de respekterer sin egen kropp, tar vare på den og nærer den på en harmonisk måte, også ved å avstå fra enhver form for rus. De sikrer ryddighet og renslighet i sine omgivelser.

7. Il Popolo (Folket) er én enkelt enhet i konstant utvikling, den organiske summen av alle enkeltindividene; det rommer og sammenfatter alle erfaringer, tanker og følelser som kommer til uttrykk innenfor det, og gjør dem til en felles kulturell, etisk og åndelig rikdom.

8. Alle damanhurianske innbyggere er selv ansvarlige for egen økonomisk opprettholdelse og bidrar med sine ressurser og sitt arbeid til støtte for Føderasjonen av fellesskap, i tråd med prinsippet om deling. Personer som frasier seg innbyggerskap kan ikke gjøre økonomiske krav mot felleskapet og har ingen rett til å bli refundert av det.

9. Innbyggere av Damanhur forbereder omgivelsene på en best mulig måte, både åndelig og sosialt, for barnefødsel og barns oppvekst. Med det for øyet foretrekker de å planlegge et barns fødsel. Damanhurianere oppdrar barna til å bli frie og selvstendige individer, og gir dem de nødvendige verktøy for å uttrykke og utvikle sine individuelle egenskaper. Dette gjøres i henhold til felles pedagogiske retningslinjer. Alle fastboende innbyggere deltar i utdanningen av og omsorgen for barna, samt i deres økonomisk opprettholdelse.

10. Den som ønsker å bli innbygger av Damanhur må fremlegge en skriftlig og begrunnet anmodning. Dersom søkeren oppfyller grunnkriteriene for innbyggerskap, vil vedkommende få lov til å begynne prøvetiden på en måte som blir avtalt med søkeren selv. Fra da av må søkere respektere Grunnloven og de andre sosiale reglene. Innvilgning av innbyggerskap kan bare skje etter at søkeren har fremvist kunnskap om Folkets prinsipper og kulturarv. En person vil opphøre å delta i prosessen frem mot innbyggerskap ved at denne trekker seg eller ekskluderes, dersom alvorlige grunner eller tilfeller av dårlig oppførsel gjør det umulig å fortsette forholdet.

11. Den høyeste myndighet i Damanhur utgjøres av Konge- og/eller Dronning-guidene. De koordinerer Damanhurs institusjoner og sikrer en kontinuerlig oppfølging av de ideelle og åndelige målsettingene i alle deler av det sosiale livet. De administrerer valg og utsteder lover om emner som er av allmenn interesse for damanhurianske innbyggere. Deres enstemmige mening er bindende for alle enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner. De velges jevnlig av medlemmene av Meditasjonsskolen, i henhold til de regler som fastsettes der.

12. Funksjonene for kontroll med overholdelse av regelverket blir utført av Justiskollegiet. Alle innbyggere må respektere kollegiets beslutninger. Justiskollegiet kan suspendere eller oppheve illegitime handlinger utført av andre organer eller institusjoner. Kollegiet iverksetter og definerer disiplinære prosedyrer i tilfelle av brudd på konstitusjonelle normer. Det tjener som anke-instans i disiplinære prosedyrer iverksatt av annet organ eller institusjon, på de måtene som den føderale loven tilsier. Det våker over sosiale prosesser, og foreslår utarbeidelse av normer som er egnet for kollektiv og individuell utvikling. Enhver uenighet mellom innbyggere og mellom innbyggere og Damanhur og dets organer vil være underlagt, til ekskludering av enhver annen jurisdiksjon, Justiskollegiets kompetanse, som vil dømme rettferdig, med rettmessig vurdering og skjønn, og dets avgjørelse vil være endelig. Medlemmene av Justiskollegiet velges jevnlig av medlemmene i Meditasjonsskolen i henhold til regler fastsatt av denne.

13. Innbyggerne organiserer seg i fellesskap, i en form som etableres av føderal lovgivning. Alle fellesskapene har sitt eget område, sin egen befolkning og selvstendighet. Alle fellesskapene går inn for fullstendig selvhjulpenhet, og dens befolkning må ikke bli større enn 200/220 personer. Et fellesskaps styre velges jevnlig. Hvert fellesskap kan opprette instiusjoner og fastsette de reglene det holder for å være nødvendige for deres virke, idet det tar hensyn til Tradisjonen og de overordende interesser for den samlede befolkningen. Alle innbyggere er forpliktet til å respektere et fellesskaps lover når de befinner seg på dettes område. De innbyggerne som er fastboende i damanhurianske fellesskap, og de som oppholder seg på damanhuriansk område, røyker ikke, misbruker ikke alkohol og bruker ikke narkotika.

14. Fellesskap eller grupper som er inspirert av prinsipper og mål i samsvar med de som blir uttrykt i dette Charteret, kan innå partnerskap med Føderasjonen av fellesskap. Konge-/Dronning-guidene fastsetter modaliteten for forbindelsen med Føderasjonen.

15. Normene for iverksettelse av det foreliggende Charteret må ikke inneholde tiltak som står i motsetning til det. Disiplinen for alle saker som angår hele befolkningen utøves ved hjelp av Lover. Enhver revisjon av reglene som dette Charteret innholder, må godkjennes av deltagerne i Meditasjonsskolen, i henhold til regler som er fastsatt av denne. I alle tilfeller hvor det reises spørsmål ved fortolkningen av eksisterende normer, vil løsningen bli vedtatt av Guidene etter rådføring med Justiskollegiet, og uttrykt i henhold til Tradisjonens prinsipper.

Damanhur, desember 2007

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.