Leve i fellesskap

En føderasjon av åndelige øko-kollektiv som er åpen mot verden

Roller og institusjoner

En klar organisasjon, med definerte roller og ansvarsområder

Helt siden grunnleggelsen har damanhurianerne valgt å ha en velorganisert samfunnsstruktur med demokratisk valgte representanter og klar fordeling av ansvarsområder og roller. Ledere står ansvarlige overfor innbyggerne for det arbeidet de utfører.

Nucleo-leder og regent

Én gang i året velger hver nucleo eller "nucleo-kollektiv" (forskjellen mellom de to har sammenheng med hvor samkjørte beboerne er, og hvilke roller nucleoen som et felleskap påtar seg for Damanhur) en nucleo-leder eller regent, henholdsvis. Denne personen koordinerer gruppens aktiviteter -- fra administrasjon av husholdningen, dens budsjetter og utgifter, til koordinering av møter og kommunikasjon internt i gruppen og med andre grupper i Damanhur.
Nucleo-lederen eller regenten velges på grunnlag av et program, og denne personens rolle er ikke å være "sjef" for fellesskapet, men snarere å ha ansvaret for å oppmuntre alle gruppens medlemmer til å bidra aktivt i retning av overordnede felles mål. Lederen eller regenten er også ansvarlig for å finne løsninger på problemer etterhvert som de oppstår.
Evnen til å delegere oppgaver og involvere alle i administrative aktiviteter anses som en mer positiv egenskap enn å kunne jobbe effektivt på egenhånd, dersom man er for mye av en individualist. På slutten av hver periode, går lederen eller regenten igjennom en evalueringsprosess hvor alle medlemmene i nucleo-fellesskapet gir tilbakemelding. Hver enkelt uttrykker sin positive eller negative holdning ved hjelp av et hvitt eller svart stykke tre.

Kaptein

Nucleo-kollektiv som deler lignende mål eller ligger nær hverandre geografisk, samordnes i en "region". Hver enkelt region ser seg selv som et metaforisk romskip på reise gjennom rommet på leting etter nye territorier, og ledes dermed av en "kaptein". En regionskaptein har lignende oppgaver som en nucleo-leder eller regent. En kaptein sitter like lenge (ett år) og gjennomgår etter endt termin en lignende evalueringsprosess.
Kapteiner, regenter og nucleo-ledere samarbeider og støtter hverandre aktivt i sine respektive roller.

Kongeguidene

Kongeguidene er det høyeste nivået av koordinatorer i Damanhur hva angår den indre "regjeringen". To innbyggere fyller denne rollen i seks måneder av gangen, og kan deretter gjenvelges. Deres oppgave er å stake ut en generell kurs for Damanhur, basert på Grunnlovens verdier og under hensyn til de anmodninger og situasjoner som måtte komme fra regionene, nucleo-kollektivene og enkeltinnbyggere. Annethvert år forfatter de et Intensjonsdokument med retningslinjer for den kommende periodens program. Dette dokumentet inspirerer alle damanhurianeres virksomhet, inkludert de kommende Kongeguidene, også i tilfeller der andre innbyggere blir valgt til å fylle denne rollen.
Kongeguidene velges av alle medlemmer av Damanhurs meditasjonsskole, ettersom denne rollen anses å være av spirituell art, selv om den også medfører sosiale og politiske avveininger. I visse perioder kan Meditasjonsskolen bestemme at man skal utnevne tre Kongeguider i stedet for to.

Justiskollegiet

Justiskollegiet sørger for at alle initiativer fra de andre valgte organene er i samsvar med Grunnlovens prinsipper. Kollegiet tjener også som dommerfunksjon når konflikter forblir uløste mellom innbyggere og inngrep utenfra er nødvendig. Justiskollegiet fører dessuten oversikt over de individuelle lovene, eller retningslinjene som hver enkelt innbygger setter opp for seg selv og sin personlige utvikling. Kollegiet består av tre medlemmer og velges en gang i året.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks